Emri i Lëndës : Gjuhe Turke
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
TRK 104-1 E 2 2 2 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda Analizë teksti synon zhvillimin e katër shprehive të nxënies së gjuhës Angleze, përkatësisht shkrimin, leximin, të folurin dhe dëgjimin. Qëllimi kryesor është pajisja e studentëve me kompetenca të mjaftueshme gjuhësore për mbarëvajtjen e studimeve të mëtejshme akademike. Ne ketë kurs studentët do të analizojnë dhe prodhojnë lloje të ndryshme esesh si ato informative, përshkruese dhe narrative.
Objektivat - Të pajisë studentin me njohuri të plota mbi shkrimin, leximin, dëgjimin dhe të folurën. - Të qartësojë studentët mbi çështjet problematike të Turqishtes - Të mundësojë studentin me një angazhim sa më efektiv në përdorimin e gjuhës. - Të zhvillojë aftësitë e të shkruarit të studentëve dhe ti përgatisë ata për kërkesat e shkrimit në programin mësimor. - Të zhvillojnë strategji për shkrimin e eseve të llojeve të ndryshme si informative, përshkrimi
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje. Puna dhe Arsimi. Përdorimi i skicave
2Puna dhe Arsimi. Shkrimi i një përmbledhje
3 Zbulime. Citimet. Ndryshimi i fakteve nga opinioni
4Zbulime. Elementet e një eseje opinioni
5Ese opinioni
6Njeriu dhe Natyra. Tregimet
7Njeriu dhe Natyra. Tregimet
8Provimi gjysmefinal
9Esetë narrative
10Loja e fëmijëve. Kundër argumentet dhe refuzimet
11Loja e fëmijëve. Elementet e një eseje bindëse
12Ese bindëse
13Elementet e eseve përshkruese
14Ese përshkruese
15Shkrimi i përmbledhjeve
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të lexojnë dhe kuptojnë tekste të ndryshme të mara nga materiale autentike si gazeta revista etj.
2Studentët do të flasin me saktësi fjalorin dhe gramatikën e paraqitur në mësim
3Studentët do të shkruajnë letra të ndryshme si kërkesa, ankesa, letra, aplikimi, raporte apo tregime
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte220
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final55
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final45
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 236
Gjysmë finale 199
Provimi final 11818
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)