Emri i Lëndës : Hyrje në Filozofi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PHL 101-1 C 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do të paraqiten dhe shtjellohen termat dhe tematikat kryesore të filozofisë në përgjithësi, si filozofia e ekzistencës, dijes, edukatës, edukmit, artit, shkencës, fesë, etj.
Objektivat Kjo lëndë ka për qëllim që duke shpjeguar termat themelore të filozofisë dhe parimet e saj në formë hyrjeje të pajisë studentin me mendimin filozofik.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Çfarë është filozofia? Përse kemi nevojë për të?
2Llojet e dijes në filozofi
3Shkenca dhe filozofia
4Temat e filozofisë (ekzistencë, dije, edukatë)
5Relatat e filozofisë me shkencat e tjera
6Termat bazë dhe problematikat e filozofisë së dijes
7Mundësia e dijës së saktë, dogmatizmi, Pamundësia e dijes së saktë dhe skepticizmi
8Provimi gjysmefinal
9Logjika dhe parimet e saj
10Hyrje ne filozofinë e shkencës, zhvillimi i saj gjatë historisë së shkencës
11Perceptime të ndryshme rreth shkencës, vlera e shkencës
12Filozofia e ekzistencës
13Filozofia e edukatës dhe etika, filozofia e artit dhe estetika
14Filozofia e edukimit
15Filozofia e fesë
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të pajiset me njohuri të përgjishme rreth temave themelore të filozofisë.
2Studenti do të zhvillojë aftësitë e tij në mendimin filozofik.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte210
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 120
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 2816
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 11010
Ngarkesa totale e orëve 127
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.08
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)