Emri i Lëndës : Kelam Sistematik
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 211-1 B 3 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Hyrje në kelamin klasik dhe metodat e tij të argumentimit. Do të trajtohen disa nga ekolet e ndryshme si dhe tematikat e para të kesaj shkence.
Objektivat Kjo lëndë synon që studenti të mësojë besimin e përbërjen e tij, metodat e argumentimit në kelam dhe klasifikimin e atributeve të Allahut.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Lindja dhe zhvillimi i shkencës së Kelamit.
2Përkufizimi, tematika dhe qëllimi i shkencës së Kelamit.
3Fraksionet (Medh'hebet) besimore dhe veçoritë e tyre.
4Gjykimet fetare dhe ato logjike.
5Përkufizimi i besimit dhe mendimet rreth përbërjes së tij.
6Klasifikimi i njerëzve nga ana e pohimit dhe mohimit: Kafir, Mushrik, Munafik, Mu’min.
7Ekzistenca e Allahut dhe argumentet rreth saj.
8Provim Gjysmëfinal
9Gradët e besimit dhe relatat iman-islam.
10Mëkati i madh dhe relatat besim-mëkat i madh.
11Klasifikimi i atributeve të Allahut; Atributet Selbi.
12Klasifikimi i atributeve të Allahut; Atributet Thubuti.
13Klasifikimi i atributeve të Allahut; Atributet Haberi dhe Fi'li.
14Lexime nga vepra
15Lexime nga vepra
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të mësojë besimin e përbërjen e tij, metodat e argumentimit në kelam dhe klasifikimin e atributeve të Allahut.
2Studenti do të pajiset me njohuri rreth metodave të argumentimit në kelam.
3Duke analizuar disa tema studenti do të shohë edhe praktikimin e këtyre argumentimeve.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte130
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 11010
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)