Emri i Lëndës : Hyrje në Filozofi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PHL 101-1 A 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Qëllimi kryesor i kësaj lënde është të na njohë me konceptet themelore të filozofisë, me rrymat filozofike dhe me filozofët kryesor të saj. Fillimisht do të njihemi me termat themelor të filozofisë, me tematikat dhe me shkollat e filozofisë. Gjithashtu do të njihemi me rrjedhën e filozofisë deri në ditët tona dhe mendimet e filozofëve të ardhur deri tek ne. Si dhe në anë të ushtrimeve me shkrim dhe me gojë, studentët do të mund të formojnë një botkuptim filozofik, logjik dhe shkencor, me anë të së cilave në të ardhmen mund t’u jap zgjidhje problemeve të përditshme gjatë jetës.
Objektivat Kjo lëndë ka për qëllim që duke shpjeguar termat themelore të filozofisë dhe parimet e saj në formë hyrjeje të pajisë studentin me mendimin filozofik.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Çfarë është filozofia, habia filozofike dhe përse kemi nevojë për të?
2Filozofët grekë para-sokratike
3Sofistet dhe Sokrati
4Platoni dhe Aristoteli
5Filozofia Heleno-romake dhe Neoplatonizmi
6Mendimi skolastik dhe Thomas Akuini
7Rilindja dhe rrymat filozofike
8Provim Gjysmëfinal
9Filozofia e shekullit të 17 dhe Dekarti
10Empirizmi anglez
11Kanti dhe Idealizmi gjerman
12Hegel, Konti dhe Marksi
13Kierkegaard dhe Nice
14Bergsoni, Hajdegeri dhe Wittgensteini
15Filozofia sot
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të pajiset me njohuri të përgjishme rreth filozofisë, filozofëve dhe rrymave filozofike.
2Studenti do të zhvillojë aftësitë e tij në mendimin filozofik.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12525
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)