Emri i Lëndës : Rregullat e Përgjithshme të Jurisprudensës Islame
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 253-1 D 3 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë trajtohen rregullat e përgjithshme të jurisprudencës islame, të cilat janë formuluar nga juristët islamë në mënyrë që t'i lehtësojnë gjykatësve përcaktimin e një vlerësimi juridiko-fretar dhe për të artitur në vendime të përshtatshme në çështje që nuk kanë një vlerësim të mëparshëm. Analizohet praktikimi i rregullave të përgjithshme, përjashtimet e aplikimit dhe lidhjet e tyre me rregullat e metodologjisë së jurisprudencës islame. I mësohet studentit forma e procedimit të sistematikës së jurisprudencës me anë të rregullave dhe praktikimit të tyre, duke i ilustruar me shembuj të ndryshëm. Kështu, synohet që studenti të përvetësojë relatat mes rregullave, ligjit dhe aplikimit të tyre.
Objektivat Të mësohen rregullat e përgjithshme themelore të jurisprudencës islame që janë formuluar nga dijetarët.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Përkufizimi i shkencës së “Rregullave të përgjithshme juridike” dhe pasqyra konceptuale e termit “kâide” (rregull, parim).
2Burimet e rregullave të përgjithshme dhe historiku i kësaj shkence.
3Përdorimi i rregullave të përgjithshme dhe literatura e kësaj fushe.
4Mexheleja: Shkaku i lindjes së Mexhelesë, përgatitja, sistematika dhe literatura në kuadër të interpretimit të saj.
5Rregullat 1-10 dhe interpretimi i tyre.
6Rregullat 11-20 dhe interpretimi i tyre.
7Rregullat 21-40 dhe interpretimi i tyre.
8Provim Gjysmëfinal
9Rregullat 41-50 dhe interpretimi i tyre.
10Rregullat 51-60 dhe interpretimi i tyre.
11Rregullat 61-70 dhe interpretimi i tyre.
12Rregullat 71-85 dhe interpretimi i tyre.
13Rregullat 86-100 dhe interpretimi i tyre.
14Lexime rreth interpretimit të rregullave të përgjithshme nga vepra Durar el-Hukkâm i Ali Hajdar Efendisë I.
15Lexime rreth interpretimit të rregullave të përgjithshme nga vepra Durar el-Hukkâm i Ali Hajdar Efendisë II.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti pajiset me njohuri rreth ekoleve juridike dhe teorive e rregullave të tyre.
2Njihet me 100 rregullat e përgjithshme të Mexhel’les.
3Fiton aftësi në përdorimin dhe aplikimin e këtyre rregullave në çështje të ndryshme juridike.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 100
Gjysmë finale 11313
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)