Emri i Lëndës : Edukatë Fetare
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 331-1 A 5 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda në fjalë përfshin termat, fushat, parimet, metodat, relatat me shkencat e tjera, rrjedha historike e zhvillimit të edukimit fetar islam, lindja e saj si një shkencë, teoritë e zhvillimit fetar, fene dhe të mësosh, historiku i zhvillimit të edukimit fetar në Shqipëri dhe bazat juridike në të cilat ai bazohet, trajnimi i personelit që shpjegon fenë dhe disa praktika në vendet perëndimore rreth edukimit fetar.
Objektivat Kjo lënde synon të informojë studentët rreth termave të edukimit fetar, teorive të zhvillimit dhe mësimit fetar dhe fushave të praktikimit të edukatës fetare.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Disa terma themelorë në edukimin fetar.
2Shkenca e edukimit fetar dhe historiku i saj.
3Edukimi fetar në periudhën e fëmijërisë: Tiparet e përgjithshme të periudhës së fëmijërisë.
4Progresi fetar në periudhën e fëmijërisë.
5Roli i familjes në edukimin fetar gjatë periudhës së fëmijërise dhe disa parime themelore.
6Edukimi fetar në periudhën e rinisë: Shkaqet që e bëjnë të nevojshëm edukimin fetar në periudhën e rinisë. Tiparet e përgjithshme të periudhës së rinisë.
7Parimet në edukimin fetar të rinisë.
8Provimi Gjysmëfinal
9Metodat në edukimin fetar të rinisë.
10Edukimi fetar në moshën e rritur: Shkaqet që e bëjnë të nevojshëm edukimin fetar në moshën e rritur.
11Tiparet e përgjithshme të moshës së rritur.
12Progresi fetar në moshën e rritur. Parimet themelore të edukimit fetar në moshën e rritur.
13Nga edukimi për të rriturit tek edukimi fetar për të rriturit.
14Edukimi fetar në pleqëri: Edukimi fetar në pleqëri dhe Shkaqet që e bëjnë atë të nevojshëm në këtë moshë. Tiparet e përgjithshme të pleqërisë.
15Edukimi fetar në pleqëri. Parimet themelore të edukimit fetar në pleqëri.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Duke mësuar terminologjinë e edukimit fetar do të ketë informacion mbi shkencën e edukimit fetar dhe historikun e saj.
2Mëson tiparet e zhvillimit të edukimit fetar në periudhën e fëmijërisë dhe çështjet që duhet të ketë kujdes në dhënien e edukimit fetar te fëmijët.
3Informohet rreth tipareve të periudhës së rinisë, mëson parimet e edukimit fetar si dhe metodat që duhen ndjekur në dhënien e këtij edukimi në periudhën e rinisë.
4Informohet mbi tiparet e moshës së rritur, progresin fetar të personave të kësaj moshe dhe metodat e edukimit fetar që do të aplikohen tek ata.
5Informohet mbi tiparet e përgjithshme të moshës së pleqërisë si dhe shkaqet që e bëjnë të nevojshëm edukimin fetar tek personat e kësaj moshe.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 2510
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)