Emri i Lëndës : Sijer
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 122-1 B 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do të shpjegohet historia e popullit arab para Islamit, jeta e Profetit (a.s.) si një personalitet historik, personaliteti i tij dhe veprimtaritë.
Objektivat Studimi i kohës në të cilën jetoi Profeti (a.s.) brenda gjithe historisë së njerëzimit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Shpjegimi i prejardhjes së Profetit (s.a.s), lindja e tij e bekuar, vitet që kaluan pranë Mëndeshës, vdekja e Aminës së nderuar, përkujdesja e gjysh Abdulmuttalibit, lidhja e martesës me Hatixhen (r.a) dhe frytet e kësaj çerdheje. (fq. 15-64)
2Shpjegimi i shenjave para ardhjes së shpalljes, fillimi i ardhjes së shpalljes, pasuesit e parë dhe vitet e mundimshme. (fq.65-97)
3Shpjegimi i kumtesës e cila fillon të bëhet haptazi, Orvatjet për të binduar Ebu Talibin, Peizazhe dhune, ngjarjet në shtëpinë e Ibn Erkamit dhe si e shihnin armiqtë të dërguarin e Allahut. (fq. 98-159)
4Trajtimi i këtyre temave: ajetet për kumtim, emigrimet drejt Etiopisë, mrekullia e ndarjes së hënës, bojkoti i përgjithshëm dhe ngjarjet në vitin e trishtimit (fq.160-199)
5Shpjegimi i udhëtimit në Taif dhe trajtimi i ndodhisë së Israsë dhe Miraxhit.(fq. 200-229)
6Shpjegimi i besëlidhjeve të Akabesë, leja për Hixhret dhe shqetësimi i Kurejshit, migrimi i shenjtë dhe ndodhitë gjatë migrimit. (fq.230-260)
7Trajtimi i këtyre temave: Medina, një atdhe i ri, ngritja e një qytetërimi të ri, një epokë e re dhe masat që duhet të merreshin. (fq. 261-280)
8Projekt Gjysmëfinal
9Shpjegimi i zhvillimeve para, gjatë dhe pas betejës së Bedrit. (fq.281-330)
10Përshkrimi i fillimit të Uhudit, hutbeja e Uhudit, disfata e mekasve dhe mosruajtja e delikatesës në bindjen ndaj urdhërit të Profetit (s.a.s). (fq.331-349)
11Përshkrimi i zhvillimeve të Uhudit, ndihmesa hyjnore dhe rigrupimi, dëshmorët dhe Hamraul Esed. (fq. 350-374)
12Përshkrimi i zhvillimeve pas Uhudit dhe analizimi i Hendekut. (fq. 375-397)
13Përshkrimi i udhëtimit për në Umre dhe Hudejbija, mëkëmbësit dhe periudha e zgjerimit, Hajberi dhe zhvillimet pas Hajberit. (398-440)
14Prishja e marrëveshjes dhe sihariqit për ngadhënjim, hyrja në qabe dhe besimtarët e triumfit. (fq.441-460)
15Shpjegimi i lajmeve të ardhura nga Heuazini, themelet e mirëkuptimit në botën e ndritur, haxhi i lamtumirës dhe koha e lamtumirës. (fq.461- 494)
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mësojnë historinë e arabëve para Islamit, jetën e profetit (s.a.s) si një personalitet historik.
2Studentët do të studiojnë kohën në të cilën jetoi Profeti (s.a.s) brenda gjithë historisë së njerëzimit.
3Studentët do të përfitojnë aftësi për t’i dhënë zgjidhje problematikave bashkëkohore, duke u nisur nga shembulli dhe metoda e Profetit a.s.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize115
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final55
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final45
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 050
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 120
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.8
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)