Emri i Lëndës : Tekste Hadithi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 212-1 B 4 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë trajtohen tema rreth historisë dhe metodologjisë së hadithit. Qëllimi i kësaj lënde është të kuptuarit sa më mirë të haditheve nga studentët si dhe pajisja e nevojshme e cila nevojitet për të përfituar nga burimet e hadithit. Në këtë mënyrë ekzaminohen termat kryesorë të hadithit, transmetuesit e hadithit, veprat dhe shkencat kryesore të hadithit. Këto tema shqyrtohen duke patur parasysh zhvillimin historik të shkencës së hadithit. Në këtë mënyrë studentët mësojnë vlerësimin e haditheve dhe metodat e transmetimit të tyre
Objektivat Lexim i haditheve rreth fjalëve dhe veprave të Profetit (s.a.s)
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje: Hadith Dhe Sunnet, Rëndësia e Hadithit, Historia e Hadithit.
2Hadithi rreth zilisë së pëlqyer dhe e lavdëruar? Çështë zilia? Zilia në islam? Llojet e saj?
3Hadithe rreth drejtësisë .
4Hadithe rreth moralit të besimtarit (Takvaja, Kryerja e veprave të mira, morali i bukur)
5Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur (Ihsani: Të adhurosh Allahun sikur e shikon Atë)
6Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur (Llojet e sadakasë, pajtimi midis 2 personave, ndihma ndaj tjetrit, fjala e bukur, largimi i të keqes)
7Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur ( Falja e namazit, këshilla ndaj çdo muslimani, besnikëria dhe gënjeshtra)
8Provim Gjysmëfinal
9Lexim të Tekstit nga Buhariu, Kitabu'l Iman
10Lexim të Tekstit nga Buhariu, Kitabu'l Iman
11Lexim të Tekstit nga Buhariu, Kitabu'l Iman
12Lexim të Tekstit nga Buhariu, Kitabu'l Iman
13Lexim të Tekstit nga Buhariu, Kitabu'l Iman
14Lexim të Tekstit nga Buhariu, Kitabu'l Iman
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të rrisë botëkuptimin e studentëve në fushën e hadithit.
2Të përmirësojë njohuritë e studentëve rreth librave klasikë të hadithit.
3Studentët do të jenë të aftë të kuptojnë tekstin e haditheve nga origjinali.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 155
Gjysmë finale 12020
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 130
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.2
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)