Emri i Lëndës : Sufizëm
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 314-1 B 6 4 0 0 4.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do analizohen në mënyrë të përgjithshme çështje si përkufizimi i sufizmit, historiku i mendimit tasavufik, lindja e tarikateve nën dritën e relatave të shkencës së tasavufit me shkencat e tjera islame, përfaqësuesit e mëdhenj të sufizmit dhe doktrinat e tyre, perceptimi i sufizmit për edukimin e nefsit (vetvetes) dhe pjekurisë njerëzore dhe pozicioni i tarikateve në traditën e mendimit islam.
Objektivat Leximi dhe nxjerrja e permbajtjes se teksteve te zgjedhur te sufizmit perben themelin e kesaj lende.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Ç’është sufizmi, burimet e shkruara dhe bazat fetare te saj
2Terminologjia dhe karakteristikat themelore të sufizmit
3Zuhdi dhe zahidet e pare
4Zhvillimi i sufizmit dhe sufistet e pare
5Nga sufizimi ne tarikat
6Ibn Arabi dhe “vahdeti vuxhud”
7Imam Rabbaniu dhe “vahdeti shuhud”
8Provim Gjysmëfinal
9Institucionet e tesavvufit në Ballkan
10Mevlana dhe Tarikati Mevlevi
11Tarikati Nakshibendi dhe Halveti
12Tarikati Kadiri dhe Rifai
13Tarikati Sadi dhe Melami
14Tarikati Bektashi
15Marrëdhëniet shoqërore të tarikateve me shoqëritë ballkanike
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti pajiset me njohuri themelore rreth sufizmit.
2Studenti njeh nga afër sufistët më të mëdhenj dhe prezantohet me veprat e tyre.
3Studenti do te fitojë aftësinë e bërjes së një përmbledhjeje.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte130
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 100
Gjysmë finale 144
Provimi final 166
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 102
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.08
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)