Emri i Lëndës : Metodologjia e Jurisprudencës Islame
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 301-1 A -1 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë ekzaminohen burimet e jurispudencës islame si dhe metodat e komentimit të saj. Burimet themelore të jurispudencës islame na informojnë rreth zhvillimit historik dhe rrymave krysore të saj. Me këtë synohet që studentët, duke patur njohuri në lidhje me burimin e dispozitave të Jurispudencës Islame të fitojnë aftësinë e argumentimit të këtyre dispozitave. Në veçanti theksohet vlera dhe detyrimi përkatës i këtyre dispozitave. Ekzaminohen rregullat e gjuhës dhe metodologjisë, të cilat duhen përmbushur për të kuptuar sa më mirë tekstet fetare. Gjithashtu ka për qëllim fitimin e aftësisë nga ana e studentit për të nxjerrë dispozita nga tekstet fetare si dhe pët tu dhënë zgjidhje çështjeve të reja nën kornizën e Jurispudencës Islame.
Objektivat Kjo lëndë ka për qëllim që nxënësit të njohin shkencën e Jurisprudencës Islame nga ana sistematike dhe termat e kësaj shkence.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në metodologjinë e jurisprudencës islame: a) Përkufizimi i metodologjisë së jurisprudencës islame dhe historiku i saj. b) Hyjre e përgjithme në burimet e metodologjisë së jurisprudencës islame.
2Burimet e legjislacionit islam: Libri.
3Burimet e legjislacionit islam: Suneti I.
4Burimet e legjislacionit islam: Suneti II.
5Burimet e legjislacionit islam: Ixhmaja (Konsensusi).
6Burimet e legjislacionit islam: Kijasi (Analogjia).
7Burimet e tjera të legjislacionit islam: Istihsan (Zhvleftësimi i analogjisë), Legjislacionet e hershme, Zakoni, Istislahu, Istis’hab, Fjala e sahabiut, Parandalimi i dëmit, Maslahati Mursele (Dobia e përcaktuar).
8Provim Gjysmëfinal
9Dispozitat në lidhje me përgjegjësinë e njeriut: Îxhâb (detyrushmëri), Nedb, Tahrîm (ndalueshmëri), Kerâhe, Ibâha (nautralitet).
10Dispozitat indirekte: Sebeb (shkak), Rukn (element përbërës), Shart (kusht), Mani (pengesë) dhe Sihhat (vlefshmëri).
11Ligjëvënësi, çështja e gjykimit dhe i gjykuari.
12Metodat e deduktimit të vlerësimeve juridiko-fetare dhe klasifikimi i fjalëve I.
13Metodat e deduktimit të vlerësimeve juridiko-fetare dhe klasifikimi i fjalëve II.
14Kontrasti i argumenteve.
15Ixhtihadi dhe taklidi (imitimi).
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mësojnë termat themelorë te jurisprudencës islame
2Lidhjen e jurisprudencës islame me jurisprudencat e tjera.
3Terma të ndryshëm rreth jurisprudencës islame.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 133
Gjysmë finale 11212
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)