Emri i Lëndës : Gjuhë Turke niveli mesëm II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
TRK 104-1 A -1 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda Analizë teksti synon zhvillimin e katër shprehive të nxënies së gjuhës Angleze, përkatësisht shkrimin, leximin, të folurin dhe dëgjimin. Qëllimi kryesor është pajisja e studentëve me kompetenca të mjaftueshme gjuhësore për mbarëvajtjen e studimeve të mëtejshme akademike. Ne ketë kurs studentët do të analizojnë dhe prodhojnë lloje të ndryshme esesh si ato informative, përshkruese dhe narrative.
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Kültürel Etkinlikler? - Llojet Kulturore
2Fobiler? - Fobitë
3Hastalıklar -Sëmundjet
4Buluşlar- Shpikjet
5Alışkanlıklar - Zakonet
6Gelecekle ilgili planlar - Planet për të ardhmen
7Ilanlar - Njoftimet
8Provimi gjysmefinal
9Medya - Media
10Dün, Bugün, Yarın - Dje, Sot, Nesër
11Biyografi -Biografitë
12Dil Bilgisi Tekrarlama -Përsëritje gramatike
13Tercüme - Përkthime
14Farklı Kültürler - Kultura të ndryshme
15Tatil - Pushimet
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të lexojnë dhe kuptojnë tekste të ndryshme të mara nga materiale autentike si gazeta revista romane etj.
2Studentët do të flasin me saktësi fjalorin dhe gramatikën e paraqitur në mësim dhe ne komunikim me te tjeret
3Studentët do të shkruajnë letra të ndryshme si kërkesa, ankesa, letra, aplikimi, raporte apo tregime
4Mundësoni studentëve të komunikojnë saktë, në mënyrë të duhur dhe efektive me shkrim
5Mundësoni studentëve të kuptojnë dhe të përgjigjen në mënyrë të duhur për ato që lexojnë
6Inkurajoni studentët të shijojnë dhe vlerësojnë larminë e gjuhës
7Plotësoni fushat e tjera të studimit të studentëve duke zhvilluar aftësi për një aplikim më të përgjithshëm
8Promovoni zhvillimin personal të studentëve dhe të kuptuarit e vetvetes dhe të tjerëve
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte220
Projekte semestrale110
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 3412
Gjysmë finale 199
Provimi final 11212
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)