Emri i Lëndës : Psikologji Fetare
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 354-1 A -1 2 0 0 2.00 3
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Feja është një nga forcat më dinamike që ndikon botëkuptimin e njerëzve në lidhje me jetën,kulturën dhe ndërveprimet sociale. Në këtë lëndë do të prezantohen termat dhe problematikat e lidhshmërinë mes fesë dhe psikologjisë, duke shqyrtuar zhvillimin historik, vështirësitë e hasura në hulumtim si dhe fushat kërkimore të saj. Një fokusim i veçante do të jetë mbi tematikat dhe përvojat fetare që mund të përshkruhen dhe kuptohen nga perspektivat e shkences së psikologjisë.
Objektivat 1.Pajisja e studentit me njohuri rreth temave, problematikave themelore, historikut dhe fushave të kërkimit në psikologjinë e fesë. 2. Paraqitja e një përmbledhje të mënyrës se si psikologët studiojnë fenë dhe temat përkatëse përmes leksioneve, diskutimeve dhe projekteve të caktuara. 3.Studentët do të zbulojnë se si psikologjia na ndihmon të kuptojmë sjelljen dhe përvojën fetare. 4. Paraqitja dhe analizimi i elementeve psikologjike të jetës fetare. 5.Të mësuarit rreth disa mënyrave në të cilat religjoni dhe praktikat fetare ndikojnë në funksionimin psikologjik dhe mënyrat në të cilat funksionimi psikologjik ndikon në besimet dhe praktikat fetare.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Një hyrje e shkurtër në psikologjinë e fesë dhe historikut të saj . Pëkufizimi, përmbajtja dhe qëllimi i psikologjisë së fesë . Marëdhënia e psikologjisë së fesë me shkencat e tjera. Diferencimi midis shprehjes devocionale dhe studimit të fesë.
2Përshkrimi i fesë nga perspektiva e psikologëve klasikë dhe modern duke bërë dallime midis qasjeve të psikologëve të ndryshem siç janë Ibn Sina, Gazali, James, Adler , Maslow, Freud , Jung ,Vicktor Frynkle , Hasan Tahsini dhe Malik Badr
3Teoritë e personalitetit dhe të egos , zhvillimi i përkatësisë fetare bazuar në ndërveprimet personale . Përshtatja i individit me normat sociale
4Qëndrimet ,paragjykimet dhe diskriminimi ,ndikimi i gjuhes së urrejtjes dhe intolerances në kohezionin social . Faktorët që ndikojne në forcimin e identitetit fetarë.
5Ndjenjat fetare , aspektet psikologjike të adhurimit- pendimi dhe shqyrtimi i tij psikologjik , ndikimi i fesë në zhvillimi kognitiv,emocional dhe social të individeve
6Marrëdhënia midis fesë dhe individit , vetja dhe kultura , individi dhe grupi . Personaliteti fetar midis vetes së pavarur dhe asaj të ndërvarur. Marrëdhëniet ndërmjet individëve dhe grupeve fetare
7Përvoja fetare dhe dallimet midis përvojave mistike dhe spiritualitetit . Lidhja midis devoshmerisë fetare dhe spiritualitetit.Diskutime mbi besimin, ritualet dhe përvoja shpirtërore si elementet kryesorë të fesë
8Provimi gjysmë final
9Feja gjate zhvillimit personal, zhvillimi fetar dhe shpirtëror në fëmijeri ,adoleshencë dhe pleqëri,feja dhe dallimet gjinore .
10Religjoni dhe morali , identifikimi i vlerave universale në raport me diversitetin fetar, a na bën feja një person më të mirë?
11Feja, shëndeti mendor dhe mirëqenia sociale ,psikoterapia dhe përkujdesi shpirtëror,
12Psikologjia pozitive , psikologjia pastoriale , fuqia e mendimit positive , logoterapia.
13Feja dhe ndikimi i saj në formësimin e identitetit nacional , etnocentrizmi dhe identiteti fetar .Transmetimi i kultures fetare tek brezar e rinjë si pjesë e subkoshiences sociale të shoqërise
14Radikalizmi fetar , ekstremizmi i dhunshëm dhe personaliteti i terroristit , roli i ideologjisë dhe fesë në kalimin nga konflikti në radikalizim dhe terrorizëm
15Prezantim i projekteve nga studentët
16Final Exam
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Pajisja e studentëve me informacione në lidhje me çështjet e psikologjisë së fesë si dhe aftësimi për ta përdorur dhe vlerësuar informacionin e ri
2Studentet njihen me vlerat shpirtërore dhe morale dhe rolin e tyre unifikues dhe integrues në shoqërisë.
3Studentët do të demonstrojnë një kuptim kritik të implikimeve dhe zhvillimeve historike në praktikën e fesë dhe interpretimin psikologjik të fesë.
4Studentët do të jenë në gjendje të mendojë në mënyrë kritike dhe të analizojë një larmi të fenomeneve fetare nga një qasje psikologjike.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16232
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14114
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 76
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 3.04
ECTS 3

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)