Emri i Lëndës : Historia e Religjioneve
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 332-1 A -1 4 0 0 4.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda e Historisë së Feve trajton emërtimin, historikun e lindjes, bazat e besimit, tempujt, adhurimet dhe ritualet e Hinduizmit, Budizmit, Sihizmit, Judaizmit, Kristianizmit dhe Islamit me një analizim në aspketin fenomenologjik. Per shembull, lindja e Budizmit si fe, ndryshimi nga fete e tjera indiane dhe bazat e besimit; judaizmi, sistemi i besimit, ndryshimet e ndodhura në kohë, sektet e vjetra e të reja dhe gjendja e tij në ditët sotme; Hz. Isa (a.s.) dhe themelimi i kristianizmit, ndryshimet e ndodhura në kohë, sistemi i besimit, gjendja nëe ditët e sotme dhe sektet, janë disa nga temat e kësaj lënde.
Objektivat Te mësohen metodat e kërkimeve në shkencën e historisë së feve dhe çështja e orgjinës së tyre. Shpjegimi i lindjes së feve në histori, zhvillimi dhe transformimi i tyre. Të mësohen me hollësi fetë hebraike, kristiane dhe islame.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Analizë e termave “fe” dhe “histori”. Diskutim rreth origjinës së feve dhe teoritë e rëndësishme.
2Përkufizimi i Historise së Feve, tematika dhe metodat. Tema e klasifikimit të feve: monoteiste, tradicionale, kombëtare dhe universale.
3Pikat e përbashketa të feve: Zoti, përgjigjet që i jepen pyetjeve themelore të njerëzimit.
4Pikat e përbashkëta të feve: Adhurimet, vendet dhe objektet e shenjta.
5Pikat dhe termat e përbashkëta të feve.
6Tekstet e shenjta të Hinduizmit, perceptimi i Zotit në Hinduizëm dhe sistemi i kasteve.
7Adhurimet dhe vendet e shenjta në Hinduizem
8Provim Gjysmëfinal
9Jeta dhe principet e Gotama Budas, tekstet e shenjta ts Budizmit dhe bazat e tyre të besimit.
10Hyrje në Judaizëm: Termat hebre, ibrani, musevi dhe israil.
11Historia e Judaizmit: Periudha Biblike, formimi i Judaizmit Rabinik, Judaizmi mesjetar, Judaizmi modern.
12Judaizmi në Kur’an dhe Hadith. Ditet e shenjta dhe festat hebreje.
13Hyrje ne Kristianizem: Biblat dhe Isai (a.s). Historia e Kristianizmit I: Kristianizmi i hershëm. Historia e Kristianizmit II: Kristianizmi mesjetar, Marredheniet islam-kristianizëm. Hisoria e Kristianizmit III: Zhvillimet e periudhës së reformave.
14Bazat e besimit kristian: Triniteti, Kristologjia dhe Këshillat.
15Kristianizmi në Kur’an dhe Hadith.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti kupton judaizmit dhe budizmin si një traditë fetare; historinë e tyre, besimet, ritualet dhe doktrinën e përgjithshme.
2Studenti merr njohuri të përgjithshme rreth bazave të besimit hebre, adhurimeve dhe historisë së tij. Njeh prapaskenat historike të marrëdhënieve mes Judaizmit dhe Islamit.
3Mëson pikat kryesore të historisë së Kristianizmit, origjinën e tij dhe mëson sesi pershkruhet Hz. Isa (a.s) në bibla.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 1400
Detyra 000
Gjysmë finale 11616
Provimi final 12222
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 102
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.08
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)