Emri i Lëndës : Lexim Kur’ani dhe Texhvid IV
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 202-2 A -1 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do të bëhen lexime të Kuran-it sipas rregullave të leximit dhe fonetikës së tij të veçantë.
Objektivat T’i japë studentit aftësinë e të lexuarit drejtë të Kur’anit dhe të mësohen disa pasazhe përmendësh.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Lexim drejtë: Surja Merjem ajetet 1-11. Përmendësh: Surja Rrahman ajetet 1-16.
2Lexim drejtë: Surja Merjem ajetet 12-25. Mësimi përmendësh i ajeteve 17-32 të Sures Rrahman. Rregullat e Mimit Sakin.
3Lexim drejtë: Surja Merjem ajetet 26-39. Përmendësh: Surja Rrahman ajetet 33-45.
4Lexim drejtë: Surja Merjem ajetet 40-54. Përmendësh: Surja Rrahman ajetet 46-60. Rregullat Nunit Sakin dhe Tenvinit.
5Lexim drejtë: Surja Merjem ajetet 55-64. Përmendësh: Surja Rrahman ajetet 61-78.
6Lexim drejtë: Surja Merjem ajetet 65-79. Përmendësh: Surja Mulk ajetet 1-12. Rregullat e Idgamit.
7Lexim drejtë: Surja Merjem ajetet 80-98. Përmendësh: Surja Mulk ajetet 13-22. Rregullat e Idgamit.
8Provimi Gjysmë final
9Lexim drejtë: Surja Mu'minun ajetet 1-17. Përmendësh: Surja Mulk ajetet 23-30.
10Lexim drejtë: Surja Mu'minun ajetet 18-26. Përmendësh: Surja Huxhurat ajetet 1-6.
11Lexim drejtë: Surja Mu'minun ajetet 27-42. Përmendësh: Surja Huxhurat ajetet 7-12.
12Lexim drejtë: Surja Mu'minun ajetet 43-59. Përmendësh: Surja Huxhurat ajetet 13-18. Rregullat e shkronjës Ra -ر dhe mënyrat e leximit të saj.
13Lexim drejtë: Surja Mu'minun ajetet 60-74. Përmendësh: Surja Uakia ajetet 1-25.
14Lexim drejtë: Surja Mu'minun ajetet 75-89. Përmendësh: Surja Uakia ajetet 26-59.
15Lexim drejtë: Surja Mu'minun ajetet 90-118. Përmendësh: Surja Uakia ajetet 60-96.
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të aftësohen me leximin e Kur'an-it sipas rregullave të leximit dhe fonetikës së të tij të veçantë.
2Studentët do të aftësohen me leximin e drejtë dhe do të mësojnë përmendësh pasazhe nga Kur’ani Famëlartë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize120
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 122
Provimi final 133
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)