Emri i Lëndës : Anglisht II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EFL 102-1 A -1 8 0 0 8.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Gjatë këtij semestri fokusi do të jenë studentët për të mësuar bazat e anglishtes. Metodën si te shkruajnë, të lexojnë, apo të flasin në anglisht.
Objektivat Lënda ka për qëllim: - Të zhvillojë aftësitë verbale dhe të lexuarit të studentëve - Të përmirësojë përdorimin e fjalorit duke mësuar strategji gjatë leximit - Të mësojë si të shkruajnë letra, njoftime dhe tregime - Të zhvillojë njohuritë e artikujve leksikore duke përfshirë foljet dhe renditjet e tyre - Të zhvillojë aftësitë e ndërveprimit shoqëror të studentëve nëpërmjet mësimit sesi të nisin një bashkëbisedim dhe si të japin opinione.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Unit 1 Getting to know you Fq. 6-13
2Unit 2 The way we live Fq. 14-21
3Unit 3 It all went wrong Fq. 22-29
4Unit 4 Let’s go shopping Fq. 30-37
5Unit 5 What do you want to do? Fq. 38-45
6Unit 6 Tell me! What’s it like? Fq. 46-53
7Unit 7 Famous couple Fq. 54-61
8Provimi gjysmë final
9Unit 8 Do’s and don’ts Fq. 62-69
10Unit 9 Going places Fq. 70-77
11Unit 10 Scared to death Fq. 78-85
12Unit 11 Things that changed the world Fq. 86-93
13Unit 12 Dreams and reality Fq. 94-101
14Unit 13 Earning a living Fq. 102-109
15Unit 14 Love you and leave you Fq. 109-117
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentet flasin, shkruajne dhe lexojne ne menyre korrekte
2Studentet jane te afte per te komunikuar ne anglisht
3Studentet jane te afte per te diskutuar ne anglisht.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 168128
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 1400
Detyra 100
Gjysmë finale 100
Provimi final 100
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 128
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.12
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)