Emri i Lëndës : Lexim Kur’ani dhe Texhvid I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 101-2 A -1 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kur'ani dhe Texhvidi janë pjesë e mësimeve thelbësore në Islam. Islami i jep përparësi mësimit të gjuhës arabe për të kënduar/lexuar Kur'an. Texhvidi nga ana tjetër fokusohet në mësimin e mënyrave të drejta të këndimit të Kur'anit që pason me praktikën e rregullave të texhuidit.
Objektivat Kjo lëndë synon t'i ndihmojë studentët të kuptojnë rëndësinë e leximit të Kur'anit në formë të rregullt, duke përdorur rregullat e Texhvidit. Studentët mësojnë Texhvidin dhe e praktikojnë atë gjatë këndimit të Kur'anit, qoftë me lexim apo përmendësh.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Rregullat e texhvidit: Metodat e shkaktimit të zërit dhe mekanizmi i artikulimit; Leximi: sureja Al-i ‘Imran, 1-9; Mësimi përmendësh: sureja el-Fatiha Temat që shpjegohen: Njohja me konceptet bazë të Kuranit dhe Texhvidit. Kategorizimi dhe dallimi i koncepteve që lidhen me rregullat e texhvidit. Metodat e shkaktimit të zërit janë paraqitur shkurtimisht. Nxënësve u kërkohet të praktikojnë dhe prodhojnë tinguj të dëgjueshëm që ndihmojnë në mekanizmin e artikulimit të shqiptimit të drejtë të shkronjave arabe. Ekzistojnë lloje të ndryshme të artikulimeve të tingujve: shkronjat jozanore الحروف الساكنة, shkronjat Madd حروف المد, shkronjat me zanore الحروف المتحركة, shkronjat shaddah الحروف المشدة, shkronjat Kalkaleحروف القلقلة. Leximi praktikohet në suren Al-i Imran, ajetet 1-9. Mësimi përmendësh praktikohet në suren el-Fatiha.
2Rregullat e taxhvidit:Pika e artikulimit I ; Leximi: sureja Al-i ‘Imran, 10-15; Mësimi përmendësh: suret el-Felek dhe en-Nas Pikat e artikulimit I: Hapësirë boshe në gojë dhe fyt Gryk خ غ ح ع ه ء Kulmi i gojës Gjuha Pjesa më e thellë e gjuhës ق ك Pjesa e mesme e gjuhës ي ش ج Pjesa më e thellë anësore e gjuhës ض Metodat e shkaktimit të zërit janë paraqitur shkurtimisht. Nxënësve u kërkohet të praktikojnë dhe prodhojnë tinguj të dëgjueshëm që ndihmojnë në mekanizmin e artikulimit të shqiptimit të drejtë të shkronjave arabe. Meddi Tabii prezantohet shkurtimisht, shtatë kategoritë dhe praktika e tij. Leximi praktikohet në suren Al-i Imran, ajetet 10-15. Mësimi përmendësh praktikohet në suret el-Felek dhe en-Nas.
3Rregullat e texhvidit: pikat e artikulimit II; Leximi: sureja Al-i ‘Imran, 16-22; Mësimi përmendësh: suret el-Mesad dhe el-Ihlas Pikat e artikulimit II: Ana e përparme e gjuhës ل Maja e gjuhës ر ن Maja e gjuhës ت د ط Maja e gjuhës ص ز س Maja e gjuhës ث ذ ظ Buzët ف ب Buzët و Hunda Rregullat e mim sakines shpjegohen duke përdorur shembuj dhe gjithashtu duke u praktikuar nga leximi përballë. Leximi praktikohet në suren Al-i Imran, ajetet 16-22. Mësimi përmendësh praktikohet në suren el-Mesad dhe el-Ihlas.
4Rregullat e texhvidit: Rregulli i Isti'adhah & Basmelah, rregullat e sures et-Teube; Leximi: sureja Al-i ‘Imran, 23-29; Mësimi përmendësh: suret el-Nasr dhe el-Kafirun Jepet sureja et-Teube shembull për praktikë të rregullit të besmelesë. Shpjegohet rëndësia e eudhu besmelesë. Leximi praktikohet në suren Al-i Imran, ajetet 23-29. Mësimi përmendësh praktikohet në suren el-Nasr dhe el-Kafirun.
5Rregullat e texhvidit: Karakteristikat e shkronjave; Leximi: sureja Al-i ‘Imran, 30-37; Mësimi përmendësh: sureja el-Kauther dhe el-Ma'un Rregullat e pëshpëritjes dhe se dukshmes الهمس و الجهر jepen me shembull. Leximi praktikohet në suren Al-i Imran, ajetet 30-37. Mësimi përmendësh praktikohet në suret el-Kauther dhe el-Ma'un.
6Rregullat e Texhvidit: Shidde, teuessut dhe raha; Leximi: sureja Al-i ‘Imran, 38-45; Mësimi përmendësh: sureja el-Kurejsh dhe el-Fil الشدة والتوسط والرخاوة Rregullat shiddeh, teuessut dhe rahavet jepen me shembuj. Leximi praktikohet në suren Al-i Imran, ajetet 38-45. Mësimi përmendësh praktikohet në suren el-Kurejsh dhe el-Fil.
7Rregullat e texhvidit: I ngritur-istila' dhe i ulur- istikal; Leximi: sureja Al-i ‘Imran, 46-52; Mësimi përmendësh: suret el-Humaza dhe el-‘Asr الاستعلاء و الاستفال Përdorimi i rregullit istila’ dhe istikaal. Leximi praktikohet në suren Al-i Imran, ajetet 46-52. Mësimi përmendësh praktikohet në suren el-Humaza dhe el-Asr.
8Provimi Gjysmëfinal.
9Rregullat e texhvidit: el-itbak dhe el-infitah, el-ismaat dhe el-idhlak; Leximi: sureja Al-i ‘Imran, 53-61; Mësimi përmendësh: suret el-Takathur dhe el-Kari'ah Leximi praktikohet në suren Al-i Imran, ajetet 53-61. Mësimi përmendësh praktikohet në suren el-Tekethur dhe el-Kariah.
10Rregullat e texhvidit: el-Kalkale dhe llojet e tij; Lexim drejtë: Sureja Al-i Imran ajetet 62-70. Mësimi Përmendësh: Suret el-Adijat dhe el-Zilzal Jepen rregullat kalkale. Leximi praktikohet në suren Al-i Imran, ajetet 62-70. Mësimi përmendësh praktikohet në suren el-Adijat dhe el-Zilzal.
11Rregullat e texhvidit: el-Lin dhe el-Inhiraf; Lexim drejtë: Sureja Al-i Imran ajetet 71-77. Përmendësh: Suret el-Alak dhe el-Bejjine Leximi praktikohet në suren Al-i Imran, ajetet 71-77. Mësimi përmendësh praktikohet në suren el-Alak dhe el-Bejjine.
12Rregullat e texhvidit: Marrëdhënia midis dy shkronjave afër njëra-tjetrës; Lexim drejtë: Sureja Al-i Imran ajetet 78-83. Përmendësh: Suret el-Kadr dhe el-Tin. Rasti kur dy shkronja qëndrojnë afër njëra-tjetrës: Shkronjat identike المتماثلان Shkronjat e ngjashme المتجانسين Shkronjat e përafërta المتقاربين Shkronjat e ndara المتباعدين Leximi praktikohet në suren Al-i Imran, ajetet 78-83. Mësimi përmendësh praktikohet në suren el-Kadr dhe el-Tin.
13Rregullat e texhvidit: et-tekerrur, et-tefeshshi; Rregulli lam sakinah; Lexim drejtë: Sureja Al-i Imran ajetet 84-91. Përmendësh: Suret el-Inshirah dhe el-Duha Leximi praktikohet në suren Al-i Imran, ajetet 84-91. Mësimi përmendësh praktikohet në suren el-Inshirah dhe ed-Duha.
14Rregullat e texhvidit: zgjatja (el-istitaleh) dhe rregulli ghunneh; Lexim drejtë: Sureja Al-i Imran ajetet 92-100. Përmendësh: Suret el-Lejl dhe el-Shems Leximi praktikohet në suren Al-i Imran, ajetet 92-100. Mësimi përmendësh praktikohet në suren el-Lejl dhe esh-Shems.
15Projekt; Rregullat e texhvidit: Hemzetu’l kat’i dhe hemzetu’l uasl; Lexim drejtë: Sureja Al-i Imran ajetet 101-108. Përmendësh: Suret el-Beled dhe el-Fexhr. Leximi praktikohet në suren Al-i Imran, ajetet 101-108. Mësimi përmendësh praktikohet në suren el-Beled dhe el-Fexhr.
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Në fund të këtij kursi studentët do të jenë në gjendje të njohin konceptet që lidhen me Kuanin dhe Texhvidin I.
2Studentët do të fitojnë njohuri mbi rolin e rregullave të Texhvidit në leximin e saktë të Kuranit.
3Studentët do të fitojnë aftësinë e nevojshme për të klasifikuar, analizuar dhe vlerësuar njohuritë mbi rregullat e Texhvidit në leximet e tyre.
4Studentët do të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e marra rreth rregullave të Texhvidit në leximet si dhe këndimin e Kuranit nga kujtesa.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte00
Projekte semestrale110
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 122
Gjysmë finale 188
Provimi final 199
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)