Emri i Lëndës : Tekste Tefsiri
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 313-1 A -1 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Do të analizohet tefsiri i sures Kehf. Do te lexohen tekste ne arabisht në lidhje me tefsirin e sures Bekare. Do te analizohen komentimet e disa dispozitave Kuranore.
Objektivat Duke u mbështetur në tekstet e tefsirit të marra si shembull, t’i tregohen studentit metodat e ndryshme të kuptimit dhe interpretimit të Kur’anit si dhe ndikimin e këtyre metodave në interpretim.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Lexim teksti arabisht: Bekare 1-20. Shpjegim i sures Kehf ajetet: 1-5. Në këtë temë do të bëhet leximi në arabisht i ajeteve të sures Bekare bashkë me komentimin e tyre, më pas do të bëhet përkthimi i gjithë tekstit të lexuar në gjuhën shqipe. Rami Hanefi Mahmud, Tefsiru Surat'ul Bakara: 2-5. Do të shpjegohen edhe ajetet e sures Kehf të cilat flasin për falenderimin (Hamdin), Librin, Profetësinë, përgëzimin dhe qortimin. Abdulhalik Sherif, Kaptina el-Kehf, Furkan ISM, Shkup, 2016: 20-45.
2Lexim teksti arabisht: Bekare 21-40. Shpjegim i sures Kehf ajetet: 6-8. Komentimi i disa dispozitave në lidhje me suren Fatiha. Në këtë temë do të bëhet leximi në arabisht i ajeteve të sures Bekare bashkë me komentimin e tyre, më pas do të bëhet përkthimi i gjithë tekstit të lexuar në gjuhën shqipe. Rami Hanefi Mahmud, Tefsiru Surat'ul Bakara: fq. 5-9. Do të shpjegohen ajetet e sures Kehf të cilat flasin për lidhjes mes zemrave të thirrësve dhe zbukurimin e kësaj bote. Abdulhalik Sherif, Kaptina el-Kehf, Furkan ISM, Shkup, 2016: 46-66. Do të shpjegohen disa dispozita të lidhura me suren Fatiha si; dispozita mbi leximin e besmeles në namaz, domosdoshmëria e këndimit të Fatihasë në namaz etj. Muhammed Ali Sabuni, Sqarime te shkelqyeshme te dispozitave Kur'anore, Furkan ISM, Shkup, 2008: 11-54.
3Lexim teksti arabisht: Bekare 41-62. Shpjegim i sures Kehf ajetet: 9-26. Në këtë temë do të bëhet leximi në arabisht i ajeteve të sures Bekare bashkë me komentimin e tyre, më pas do të bëhet përkthimi i gjithë tekstit të lexuar në gjuhën shqipe. Rami Hanefi Mahmud, Tefsiru Surat'ul Bakara: 9-15. Do të shpjegohen edhe ajetet e sures Kehf të cilat flasin për tregimin mbi banorët e shpellës. Abdulhalik Sherif, Kaptina el-Kehf, Furkan ISM, Shkup, 2016: 67-98.
4Lexim teksti arabisht: Bekare 63-83. Mësimet e nxjerra nga tregimi i banorëve të Shpellës në suren Kehf. Në këtë temë do të bëhet leximi në arabisht i ajeteve të sures Bekare bashkë me komentimin e tyre, më pas do të bëhet përkthimi i gjithë tekstit të lexuar në gjuhën shqipe. Rami Hanefi Mahmud, Tefsiru Surat'ul Bakara: 15-19. Do të shpjegohen edhe ajetet e sures Kehf të cilat flasin për mësimet shumë të vyera qe nxirren nga tregimi i banorëve të Shpellës. Abdulhalik Sherif, Kaptina el-Kehf, Furkan ISM, Shkup, 2016: 99-124.
5Lexim teksti arabisht: Bekare 84-108. Shpjegim i sures Kehf ajetet: 27-28. Në këtë temë do të bëhet leximi në arabisht i ajeteve të sures Bekare bashkë me komentimin e tyre, më pas do të bëhet përkthimi i gjithë tekstit të lexuar në gjuhën shqipe. Rami Hanefi Mahmud, Tefsiru Surat'ul Bakara: 19-26. Do të shpjegohen edhe ajetet e sures Kehf të cilat flasin për rëndësinë e leximit të Kuranit, shoqërimin me njerëzit e devotshëm dhe pasimi i të vërtetës. Abdulhalik Sherif, Kaptina el-Kehf, Furkan ISM, Shkup, 2016: 133-164.
6Lexim teksti arabisht: Bekare 109-129. Shpjegim i sures Kehf ajetet: 29-31. Komentimi i dispozitave në lidhje me orientimin në namaz drejt Qabes. Në këtë temë do të bëhet leximi në arabisht i ajeteve të sures Bekare bashkë me komentimin e tyre, më pas do të bëhet përkthimi i gjithë tekstit të lexuar në gjuhën shqipe. Rami Hanefi Mahmud, Tefsiru Surat'ul Bakara: 27-31. Do të shpjegohen edhe ajetet e sures Kehf të cilat na tregojnë skena nga Xheneti dhe Xhehenemi. Abdulhalik Sherif, Kaptina el-Kehf, Furkan ISM, Shkup, 2016: 164-178. Do të shpjegohen disa dispozita lidhur me orientimin drejt Qabes si: drejtimi pikërisht drejt Qabes apo mjafton drejtimi anës saj, vlefshmëria e namazit të falur mbi Qabe etj. Muhammed Ali Sabuni, Sqarime te shkelqyeshme te dispozitave Kur'anore, Furkan ISM, Shkup, 2008: 102-120.
7Lexim teksti arabisht: Bekare 130-151. Shpjegim i sures Kehf ajetet: 32-44. Në këtë temë do të bëhet leximi në arabisht i ajeteve të sures Bekare bashkë me komentimin e tyre, më pas do të bëhet përkthimi i gjithë tekstit të lexuar në gjuhën shqipe. Rami Hanefi Mahmud, Tefsiru Surat'ul Bakara: 31-36. Do të shpjegohen edhe ajetet e sures Kehf të cilat flasin për tregimen e pronarit të dy kopshteve dhe urtësitë e nxjerra nga ky tregim. Abdulhalik Sherif, Kaptina el-Kehf, Furkan ISM, Shkup, 2016: 179-197.
8Provim gjysmë final
9Lexim teksti arabisht: Bekare 152-172. Shpjegim i sures Kehf ajetet: 45-46. Në këtë temë do të bëhet leximi në arabisht i ajeteve 152-172 të sures Bekare bashkë me komentimin e tyre, më pas do të bëhet përkthimi i gjithë tekstit të lexuar në gjuhën shqipe. Rami Hanefi Mahmud, Tefsiru Surat'ul Bakara: 37-41. Do të shpjegohen edhe ajetet e sures Kehf të cilat na tregojnë për shembullin e kësaj bote, për pasurinë, fëmijët dhe gjërat e tjera të dobishme në të. Abdulhalik Sherif, Kaptina el-Kehf, Furkan ISM, Shkup, 2016: 198-246.
10Lexim teksti arabisht: Bekare 173-193. Shpjegim i sures Kehf ajetet: 47-49. Komentim i dispozitave në lidhje me sa'jin mes Safasë dhe Merves. Në këtë temë do të bëhet leximi në arabisht i ajeteve të sures Bekare bashkë me komentimin e tyre, më pas do të bëhet përkthimi i gjithë tekstit të lexuar në gjuhën shqipe. Rami Hanefi Mahmud, Tefsiru Surat'ul Bakara: 41-48. Do të shpjegohen edhe ajetet e sures Kehf të cilat na tregojnë skena nga dita e Kiametit dhe nga dita e Gjykimit. Abdulhalik Sherif, Kaptina el-Kehf, Furkan ISM, Shkup, 2016: 247-287. Do të shpjegohen disa dispozita lidhur me ecjen mes kodrinave të Safasë dhe Merves. Muhammed Ali Sabuni, Sqarime te shkelqyeshme te dispozitave Kur'anore, Furkan ISM, Shkup, 2008: 124-135.
11Lexim teksti arabisht: Bekare 194-214. Shpjegim i sures Kehf ajetet: 50-59. Në këtë temë do të bëhet leximi në arabisht i ajeteve të sures Bekare bashkë me komentimin e tyre, më pas do të bëhet përkthimi i gjithë tekstit të lexuar në gjuhën shqipe. Rami Hanefi Mahmud, Tefsiru Surat'ul Bakara: 48-54. Do të shpjegohen edhe ajetet e sures Kehf të cilat na tregojnë për krijimin e njeriut të parë, për zbulimin e qëndrimeve të jobesimtarë dhe munafikëve nga ana e profetëve. Abdulhalik Sherif, Kaptina el-Kehf, Furkan ISM, Shkup, 2016: 288-328.
12Lexim teksti arabisht: Bekare 215-235. Shpjegim i sures Kehf ajetet: 60-82 Në këtë temë do të bëhet leximi në arabisht i ajeteve të sures Bekare bashkë me komentimin e tyre, më pas do të bëhet përkthimi i gjithë tekstit të lexuar në gjuhën shqipe. Rami Hanefi Mahmud, Tefsiru Surat'ul Bakara: 55-67. Do të shpjegohen edhe ajetet e sures Kehf të cilat na tregojnë për udhëtimin e Musait a.s me Hidrin. Abdulhalik Sherif, Kaptina el-Kehf, Furkan ISM, Shkup, 2016: 329-351.
13Lexim teksti arabisht: Bekare 236-256. Urtësi të nxjerra nga tregimi mbi Musain (a.s) dhe Hidrin në suren Kehf. Në këtë temë do të bëhet leximi në arabisht i ajeteve të sures Bekare bashkë me komentimin e tyre, më pas do të bëhet përkthimi i gjithë tekstit të lexuar në gjuhën shqipe. Rami Hanefi Mahmud, Tefsiru Surat'ul Bakara: 67-78. Do të shpjegohen edhe ajetet e sures Kehf të cilat flasin për urtësitë e nxirren nga tregimi i Musait a.s me Hidrin. Abdulhalik Sherif, Kaptina el-Kehf, Furkan ISM, Shkup, 2016: 352-361.
14Lexim teksti arabisht: Bekare 257-277. Shpjegim i sures Kehf ajetet: 83-99. Në këtë temë do të bëhet leximi në arabisht i ajeteve të sures Bekare bashkë me komentimin e tyre, më pas do të bëhet përkthimi i gjithë tekstit të lexuar në gjuhën shqipe. Rami Hanefi Mahmud, Tefsiru Surat'ul Bakara: 78-91. Do të shpjegohen edhe ajetet e sures Kehf në të cilat tregohet për Dhulkarnejnin dhe mësimet që nxjerrim nga ndodhia e Dhulkarnejnit. Abdulhalik Sherif, Kaptina el-Kehf, Furkan ISM, Shkup, 2016: 362-388.
15Lexim teksti arabisht: Bekare 278-286. Shpjegim i sures Kehf ajetet: 100-110. Komentim i dispozitave në lidhje me shfuqizimin ne Kur'an. Në këtë temë do të bëhet leximi në arabisht i ajeteve të sures Bekare bashkë me komentimin e tyre, më pas do të bëhet përkthimi i gjithë tekstit të lexuar në gjuhën shqipe. Rami Hanefi Mahmud, Tefsiru Surat'ul Bakara: 92-96. Do të shpjegohen edhe ajetet e sures Kehf të cilat janë përmbyllje e sures Kehf. Abdulhalik Sherif, Kaptina el-Kehf, Furkan ISM, Shkup, 2016: 399-414. Do të shpjegohen disa dizpozita në lidhje me shfuqizimin e ajeteve Kuranore. Muhammed Ali Sabuni, Sqarime te shkelqyeshme te dispozitave Kur'anore, Furkan ISM, Shkup, 2008: 78-99.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti aftësohet në leximin e teksteve të tefsirit dhe analizimin e tyre.
2Studentët aftësohen të dallojnë mënyrën si pasqyrohen në tekstet e tefsirit principet themelore të ekoleve të ndryshme.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize115
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final55
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final45
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 122
Provimi final 133
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)