Emri i Lëndës : Punim Diplome
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 302-3 A -1 0 2 0 1.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Thesis research project!
Objektivat Research in e certain topic!
Programi i Lëndës
JavaTema
1Grumbullim literature
2Grumbullim literature
3Grumbullim literature
4Ndertimi i struktures
5shkrimi i metodologjise
6Shkrimi i hyrjes
7Plotesimi i struktures
8Analizimi i literatures
9Shkrimi i punimit
10Shkrimi i punimit
11Shkrimi i punimit
12Shkrimi i punimit
13Dorezimi per kontroll
14Shkrimi i punimit pas kontrollit
15Dorezimi
16Mbrojtja Final Exam
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Specializimi ne nje fushe
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final0
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final100
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16232
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 000
Gjysmë finale 000
Provimi final 14848
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)