Emri i Lëndës : Punim Diplome
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 302-6 A -1 0 2 0 1.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Tematikat kryesore të kësaj lëndë janë: principet bazë dhe procedurat në kërkimin shkencor; natyra e studimeve informatike dhe ekonomike; çështjet etike në studimet informatike ekonomike; formulimi i problemeve të studimit; procedurat në reduktimin e studimit, dizenjimi dhe metodat e kërkimit; metoda të mbledhjes së të dhënave; dizenjimi i shembujve; studimi i analizave të bëra; dokumentacionet dhe raportet me shkrim.
Objektivat Ky lëndë synon: Të udhëzojë studentët për të përfunduar projektet e tyre të diplomimit duke identifikuar një temë unike kërkimore, si dhe rishikimin e literaturës që çon në pyetje dhe hipotezë, metodat për t'i dhënë përgjigje pyetjes dhe testuar hipotezën. Të udhëzojë studentët të kryejnë metodat e propozuara dhe të diskutojnë rezultatet e tyre në kontekstin e literaturës. Të udhëzojë studentët për të demonstruar një aftësi të pranueshme për të organizuar dhe shprehur idetë e tyre në përputhje me normat dhe etikën akademike.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Informim-Planifikim i punës me projektin: 1. Shpjegim i silabusit të lëndës duke ju referuar të gjitha termave si qëllimi, aktivitetet, pjesëmarrja, materialet e kursit, vlerësimi dhe afatet e dorëzimit. 2. Orientim I studentëve mbi lëndën sesi do të organizohet ajo dhe sesi do të suportohen studentët për të zhvilluar projektin. Xhomara, Nazmi, Metodat e Avancuara të Kërkimit Shkencor, Fast Print, 2019:9 – 11.
2Identifikimi i një teme për studim. Vendosja e afateve: 1. Diskutime me studentët rreth mënyrës sesi mund të përcaktohet tema e studimit. 2. Brainstorming mbi temat e mundshme sipas fushave të interesit të studentëve. 3. Përcaktimi i një plan projekti për realizimin në kohë të projektit. Xhomara, Nazmi, Metodat e Avancuara të Kërkimit Shkencor, Fast Print, 2019:12-16.
3Përmbledhje Literature: 1. Si realizohet një përmbledhje literature. 2. Si përcaktohen artikujt me të cilat do të punohet për të eksploruar rreth temes së studimit. 3. Në cilat databaza mund të kërkohet për të gjetur literaturë rreth temes së përzgjedhur. Xhomara, Nazmi, Metodat e Avancuara të Kërkimit Shkencor, Fast Print, 2019:17-30.
4Përmbledhje Literature: 1. Si realizohet një përmbledhje literature. 2. Si përcaktohen artikujt me të cilat do të punohet për të eksploruar rreth temes së studimit. 3. Në cilat databaza mund të kërkohet për të gjetur literaturë rreth temes së përzgjedhur. Xhomara, Nazmi, Metodat e Avancuara të Kërkimit Shkencor, Fast Print, 2019:17-30.
5Përmbledhje Literature: 1. Si realizohet një përmbledhje literature. 2. Si përcaktohen artikujt me të cilat do të punohet për të eksploruar rreth temes së studimit. 3. Në cilat databaza mund të kërkohet për të gjetur literaturë rreth temes së përzgjedhur. Xhomara, Nazmi, Metodat e Avancuara të Kërkimit Shkencor, Fast Print, 2019:17-30.
6Korniza Konceptuale – Teorike: 1. Si përcaktohet korniza konceptuale. 2. Si studiohet literature nga këndvështrimi teorik apo konceptual? 3. Si shpjegojnë teoritë konceptet bazë të studimit? Xhomara, Nazmi, Metodat e Avancuara të Kërkimit Shkencor, Fast Print, 2019:32-43.
7Zhvillimi i Metodologjisë së Kërkimit: 1. Çfarë është metodologjia e një studimi? 2. Si përcaktohet dizenjimi, natyra e studimit, cfarë metode do të përdoret, nëse do të jetë sasior apo cilësor? 3. Si do të behet kampionimi 4. Cfarë mjetesh matjeje do të përdoren: anketa, intervista, obzervime etj.? Xhomara, Nazmi, Metodat e Avancuara të Kërkimit Shkencor, Fast Print, 2019:43-70.
8Provimi gjysmë final
9Zhvillimi i Metodologjisë së Kërkimit: 1. Çfarë është metodologjia e një studimi? 2. Si përcaktohet dizenjimi, natyra e studimit, cfarë metode do të përdoret, nëse do të jetë sasiore apo cilësore? 3. Si do të behet kampionimi 4. Cfarë mjetesh matjeje do të përdoren: anketa, intervista, obzervime etj.? Xhomara, Nazmi, Metodat e Avancuara të Kërkimit Shkencor, Fast Print, 2019:43-70.
10Zbatimi i studimit: 1. Diskutim me studentët sesi do të realizohet zbatimi i studimit. 2. Trajnimi i nevojshëm për mbledhjen e të dhënave. 3. Konfidencialiteti i mbledhjes së të dhënave. 4. Mënyra e mbledhjes së të dhënave Xhomara, Nazmi, Metodat e Avancuara të Kërkimit Shkencor, Fast Print, 2019:71-105.
11Zbatimi i studimit: 1. Diskutim me studentët sesi do të realizohet zbatimi i studimit. 2. Trajnimi i nevojshëm për mbledhjen e të dhënave. 3. Konfidencialiteti i mbledhjes së të dhënave. 4. Mënyra e mbledhjes së të dhënave. Xhomara, Nazmi, Metodat e Avancuara të Kërkimit Shkencor, Fast Print, 2019:71-105.
12Zbatimi i studimit: 1. Diskutim me studentët sesi do të realizohet zbatimi i studimit. 2. Trajnimi i nevojshëm për mbledhjen e të dhënave. 3. Konfidencialiteti i mbledhjes së të dhënave. 4. Mënyra e mbledhjes së të dhënave Xhomara, Nazmi, Metodat e Avancuara të Kërkimit Shkencor, Fast Print, 2019:71-105.
13Nxjerrja e rezultateve: 1. Hedhja e të dhënave në sistem duke përdorur SPSS apo SAS. 2. Përpilimi i rezultateve. 3. Teknikat që do të përdoren për të përpiluar dhe analizuar rezultatet e studimit. Pengesat që mund të hasen gjatë nxjerrjes së rezultateve. Xhomara, Nazmi, Metodat e Avancuara të Kërkimit Shkencor, Fast Print, 2019:105-138.
14Diskutim rreth draft punimit: 1. Rishikim i punimit në terma të përgjithshëm. 2. Diskutime mbi pjesë të ndryshme të strukturës së studimit. 3. Nevojat për zgjerim apo shkurtim të këtyre pjesëve dhe përfundimi i pjesës së fundit të studimit “Diskutimi dhe rekomandime” 4. Rishikim i bibliografisë. Xhomara, Nazmi, Metodat e Avancuara të Kërkimit Shkencor, Fast Print, 2019:138-159.
15Finalizimi i punimit: 1. Rishikim përfundimtar mbi punimin e studentit. 2. Diskutim rreth nevojës për formatim dhe printim të punimit. Xhomara, Nazmi, Metodat e Avancuara të Kërkimit Shkencor, Fast Print, 2019:138-159.
16Final Exam
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët të kenë mësuar si të përfundojnë projektet e tyre të diplomimit duke identifikuar një temë unike kërkimore, si dhe rishikimin e literaturës që çon në pyetje dhe hipotezë, metodat për t'i dhënë përgjigje pyetjes dhe testuar hipotezën.
2Studentët të kenë mësuar si të kryejnë metodat e propozuara dhe të diskutojnë rezultatet e tyre në kontekstin e literaturës.
3Studentët të kenë përvetësuar një aftësi të pranueshme për të organizuar dhe shprehur idetë e tyre në përputhje me normat dhe etikën akademike.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final0
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final100
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16232
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 148112
Detyra 000
Gjysmë finale 000
Provimi final 111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 145
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.8
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)