Emri i Lëndës : Anglisht II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EFL 102-1 A -1 8 0 0 8.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda synon zhvillimin e katër shprehive të nxënies së gjuhës Angleze, përkatësisht shkrimin, leximin, të folurin dhe dëgjimin. Qëllimi kryesor është pajisja e studentëve me kompetenca të mjaftueshme gjuhësore për mbarëvajtjen e studimeve të mëtejshme akademike.
Objektivat -Të pajisë studentin me njohuri të plota mbi shkrimin, leximin, dëgjimin dhe të folurën. -Të qartësojë studentët mbi çështjet problematike të Anglishtes. -Të mundësojë studentin me një angazhim sa më efektiv në përdorimin e gjuhës së folur dhe asaj të shkruar.
Programi i Lëndës
JavaTema
1KAPITULLI 1: Strategjitë e të shkruarit. Njohja e stilit dhe llojit të shkrimit të leximit për thelbin/informacionin specifik që rindërton një tekst. Planifikimi i një kompozimi dhe teknika për fillimet/mbarimet. Lidhja e fjalëve/frazave dhe korrigjimi i gabimeve.
2KAPITULLI 2: Njerëzit e Përditshëm. Leximi për thelbin/informacionin specifik dhe rindërtimi i një teksti. Shkrimi i një artikulli që përshkruan një mik më të mirë. Gramatika: lidhja e fjalëve/frazave dhe klauzolave lidhore.
3KAPITULLI 3: Çfarë karakteri! Leximi për të kuptuar të detajuar njohjen e stilit dhe llojit të shkrimit. Shkrimi i një artikulli që përshkruan një personazh të preferuar televiziv. Gramatika: mbiemrat.
4KAPITULLI 4: Nga të katër anët e botës. Leximi për informacion specifik. Shkrimi i një artikulli që përshkruan një qytet. Gramatika: mbiemrat dhe fjalitë lidhore.
5KAPITULLI 5: Katër mure dhe një çati. Leximi për thelbin dhe rindërtimi i një teksti. Shkrimi i një artikulli që përshkruan një ndërtesë të famshme. Gramatika: pasivja.
6KAPITULLI 6: Një kohë për të festuar. Leximi për informacion specifik dhe rindërtimi i një teksti. Shkrimi i një artikulli që përshkruan një festë. Gramatika: formimi i mbiemrave dhe i mbiemrave me -ing/-ed.
7KAPITULLI 7: Kështu vazhdon historia. Leximi për të kuptuar të detajuar dhe rindërtuar një tekst. Shkrimi i një përshkrimi të emocioneve. Gramatika: kohët: e shkuara e thjeshtë, e shkuara e vazhdueshme, e kaluara e përsosur e fjalëve/frazave lidhëse.
8Rishikim dhe praktikë: ushtrime të zgjedhura gramatikore
9KAPITULLI 8: Çfarë lehtësimi! Identifikimi i sekuencës kronologjike. Shkrimi i një përshkrimi të motit/atmosferës. Gramatika: mbiemra/ndajfolje dhe krahasimet.
10KAPITULLI 9: Pro dhe Kundër. Përputhja e temave me paragrafët dhe teknikat për fillimet/mbarimet. Shkrimi i një artikulli 'pro-dhe-kundër'. Gramatika: lidhja e fjalëve/frazave.
11KAPITULLI 10: Një çështje opinioni. Leximi për informacion specifik. Shkrimi i një artikulli duke dhënë mendimin e shkrimtarit. Gramatika: lidhja e fjalëve/frazave.
12KAPITULLI 11: Lajmet e faqes së parë. Kuptimi i njohjes së stilit dhe llojit të të shkruarit. Teknika për fillimin e raporteve. Shkrimi i një raporti lajmesh. Gramatika: fjalim i drejtpërdrejtë/raportuar.
13KAPITULLI 12: Bërja e një gjykimi. Përputhja e temave me paragrafët. Mësoni rreth stilit formal dhe joformal. Shkrimi i një raporti vlerësimi. Gramatika: gjuhë formale/joformale.
14KAPITULLI 13: Më shkruaj një rresht. Përputhja e teksteve me kërkesat vizuale. Teknikat e mësimit për fillimin dhe mbarimin e një letre. Shkrimi i një letre që tregon lajmet e një miku. Gramatika: kohët për ngjarjet e shkuara/të fundit/aktuale, planet.
15Prezantimet e projekteve të nxënësve
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentet flasin, shkruajne dhe lexojne ne menyre korrekte.
2Studentet jane te afte per te komunikuar ne anglisht.
3Studentet jane te afte per te diskutuar ne anglisht.
4Studentet jane te afte te shkruajne ese te ndryshme ne anglisht.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale180
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final80
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final20
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 168128
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 1400
Detyra 144
Gjysmë finale 000
Provimi final 122
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 134
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.36
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)