Emri i Lëndës : Orientimi dhe Komunikimi në Shërbimet Fetare
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 251-1 D 3 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do të mësohet rëndësia e kësaj lënde që është thirrja, ftesa për në rrugën e Allahut është prej profesioneve detyrave më të ndershme, prej punëve më të mira, vërtet ky është profesioni parësor i të gjithë Profetëve dhe të Dërguarve, dhe puna parësore e të gjithë të udhëzuarve dhe punë mirëve, këtu do të trajtohen termat fe dhe komunikim, nevojat e kumtimit në çdo kohë dhe vend, metodat Kur’anore dhe Profetike të komunikimit, veçoritë që duhet të përmbajë personi që bën komunikimin dhe prezantimin e fesë.
Objektivat Pajisja e studentëve me njohuri rreth metodave të ndryshme të komunikimit të fesë. Pajisja e tyre me aftësi praktike rreth aplikimit e përdorimit të këtyre metodave. Pajisja e studentëve me shembuj bindës që bindin të tjerët dhe nxjerrin nga errësirat në dritë nga humbja në udhëzim.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Termat “fe” dhe “komunikim-kumtim” dhe sinonimet e tyre.
2Nevoja e komunikimit
3Vazhdimësia në kumtim e komunikim
4Relatat komunikim-individ-shoqëri
5Principet e komunikimit në fe
6Relatat dije-komunikim dhe parimet fetare-njohja e periudhës aktuale
7Relata Kur’an-ndjenjë
8Provim Gjysmëfinal
9Përdorimi i metodave të lejuara dhe pagesa
10Njohja e komunikuesit
11Pastërtia-sinqeriteti dhe vazhdimësia
12Portreti shpirtëror i komunikuesit
13Dhembshuri dhe sakrificë.
14Dua, logjikë dhe realitet
15Tolerancë dhe thellësia shpirtërore, Dëshirë dhe vullnet
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti pajiset me njohuri rreth metodava të ndryshme të komunikimit të fesë.
2Fiton aftësi në praktikimin e këtyre metodave.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte330
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 300
Gjysmë finale 11515
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 127
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.08
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)