Emri i Lëndës : Hyrje në Filozofi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PHL 101-1 C 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lënde është një hyrje në llojin e vet, e cila synon të na njohë me konceptet themelore të filozofisë së fesë duke i studiuar ato në rrafshin filozofik. Në këtë lëndë fillimisht do të njihemi me marrëdhëniet mëndje-besim, argumentet e ekzistencës së Zotit dhe atributet e Tij. Gjithashtu do të njihemi me konceptet mbi Zotin, si dhe me kuptimin e argumentet e jetës pas vdekjes. Me anë të ushtrimeve me shkrim e me gojë, studentët do të mund të formojnë një botkuptim filozofik, logjik dhe shkencor, me anë të së cilave në të ardhmen mund t’u japin zgjidhje problemeve të përditshme gjatë jetës.
Objektivat Kjo lëndë ka për qëllim t’i përftojë studentit mendimin filozofik në vlerësimin e parimeve themelore të besimit duke përdorur metodat filozofike si objektivizmin dhe përshtatshmërinë me mendjen.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Çfarë është filozofia e fesë? Temat, metodikat dhe qëllimet e saj.
2Cilët, pse, si dhe që kur bëhet filozofia e fesë?
3Marrëdhënia mëndje-besim. Racionalizëm i tepruar, Fideizëm radikal.
4Racionalizëm kritikues, Fideizëm i shëndetshëm. Disa dinamika të tjera të besimit: Ndjenja, vullneti, dyshimi.
5Teizmi dhe Argumentat e ekzistencës së Zotit. Argumenti ekzistencialist, Argumenti mbi shkencën e gjithësisë.
6Argumenti teleologjik, Argumenti mbi shkencën e moralit, Argumenti mbi përvojën e fesë.
7Gjuha e fesë dhe Atributet e Zotit.
8Provim Gjysmëfinal
9Konceptet për Zotin përveç Teizmit. Deizmi, Panteizmi.
10Panenteizmi, Agnostisizmi, Ateizmi.
11Ateizmi, Cështja e keqbërjes dhe Teodiseja.
12Jeta pas vdekjes
13Cështja e shumëllojshmërisë së feve.
14Marrëdhënia e fesë me shkencën, shëndetin, natyrën artin dhe moralin.
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të pajiset me njohuri të përgjishme rreth temave themelore të filozofisë.
2Studenti do të zhvillojë aftësitë e tij në mendimin filozofik.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte210
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 21224
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)