Elton Karaj, Msc

Elton Karaj, Msc

[email protected]

Employement Type : Full-time
Office :
Office Tel No. : 62
Gender : Male
   

EDUCATION

Marmara University MA - Master
Year Completed : 2009
Faculty : Faculty of theology
Department : Department of Theology
Program : Msc in Tefsir
Country : Turkey
Dokuz Eylul University BA - Bachelor
Year Completed : 2008
Faculty : Faculty of Theology
Department : Department of Theology
Program : BA in Theology
Country : Turkey

TRAINING

Training courses in Science of Kiraets 2010
Type :
Topic : Training courses in Science of Kiraets
Year : 2010
Instution :
Country : Turkey

LANGUAGE

Arabic B1
Language : Arabic
Is Native Language? : No
Level : B1
English B2
Language : English
Is Native Language? : No
Level : B2
Italian B2
Language : Italian
Is Native Language? : No
Level : B2
Turkish C1
Language : Turkish
Is Native Language? : No
Level : C1
Albanian -
Language : Albanian
Is Native Language? : Yes
Level : -
Role Type : Academic
Position : Lecturer
Unit : Department of Islamic Sciences
Period : Oct 2014 - Sep 2024
Status : Continuing
Role Type : Academic
Position : Lecturer
Unit : Department of Islamic Sciences
Period : Oct 2013 - Oct 2014
Status : Completed
Role Type : Academic
Position : Lecturer
Unit : Department of Islamic Sciences
Period : Oct 2012 - Oct 2013
Status : Completed
Karaj, Elton. “Shkronjat e Kur’anit dhe shqiptimi i tyre I", Kur’an, Vëllimi 5 (158), Tiranë, ISSN 2305-655X.
Download Publication
Karaj, Elton. “Shkronjat e Kur’anit dhe shqiptimi i tyre II”, Kur’an, Vëllimi 6 (159), Tiranë, ISSN 2305-655X.
Download Publication
Karaj, Elton. “Adhurimi në jetën e Profetit Muhamed (s.a.s)”, Sijer, Zani i Naltë, Vëllimi 7 (160), Tiranë, ISSN 2305-655X.
Download Publication
Karaj, Elton. “Një analizë rreth muajve të mëdhenj Rexheb dhe Shaˋban”, Jurisprudencë Islame, Zani i Naltë, Vëllimi 8 (161), Tiranë, ISSN 2305-655X.
Download Publication
Karaj, Elton. “Imam Sha`raniu dhe qasjet e tij në jurisprudencën islame”, Jurisprudencë Islame, Zani i Naltë, Vëllimi 9 (162), Tiranë, ISSN 2305-655X.
Download Publication
Karaj, Elton. “Një vështrim i përgjithshëm mbi Islamin”, Kelam, Zani i Naltë, Vëllimi 1 (154), Tiranë, ISSN 2305-655X.
Download Publication
Karaj, Elton. “Një vështrim në lidhje me hadithin e dobët”, Hadith, Zani i Naltë, Vëllimi 3 (156), Tiranë, ISSN 2305-655X.
Download Publication
Karaj, Elton. “Shkenca e kiraeteve”, Tefsir, Zani i Naltë, Vëllimi 2 (155), Tiranë, ISSN 2305-655X.
Download Publication
Karcı, Bayram/Karaj, Elton. Religious Education in Albania: The Case of the Tirana Haxi Mahmud Dashi Madrasah from 1924-1964 and 1991 onward, The Training of Imams and Teachers for Islamic Education in Europe, Wien, 2012.
Download Publication
Karaj, Elton. “Metoda e Imam Sha`raniut në zgjidhjen e kontradiktave juridiko-fetare në veprën el-Mizan”, Jurisprudencë Islame, Zani i Naltë, Vëllimi 10 (163), Tiranë, ISSN 2305-655X.
Download Publication
Karaj, Elton. “Respekti ndaj ramazanit”, Jurisprudencë Islame, Zani i Naltë, Vëllimi 4 (157), Tiranë, ISSN 2305-655X.
Download Publication