Emri i Lëndës : Tekste te Letersise Arabe
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 315-1 A -1 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ne këtë lëndë do të shpjegohen tekste te marra nga letërsia bashkëkohore arabe. Në përgjithësi do të mësohet shkenca e retorikës kuptimet dhe llojet e saj, do të mësohen edhe llojet tjera të kësaj lëmie si stilistika dhe llojet e saja. Metafora dhe llojet e saj, përveç këtyre po ashtu do të shpjegohen edhe termat e rëndësishme të letërsisë si hiperbolizimi, metonimia dhe analogjia.
Objektivat Do të mësojë rreth letërsisë bashkëkohore arabe Do te bëjnë dallimin midis vjershës dhe prozës Do te fitojne aftësinë e të lexuarit në gjuhën arabe
Programi i Lëndës
JavaTema
1Përkufizimi i letërsisë në aspektin terminologjik dhe etimologjik
2Largimi i gabimeve me fjalë letrare në të folur
3Seksionet e letërsisë
4Retorika
5Kuptimet
6Kronika
7Stilistika dhe llojet e saj,
8Provim Gjysmëfinal
9Hiperbolizimi (Llafologjia) llojet dhe qëllimet e saj.
10Metafora dhe llojet e saj
11Shkenca e retorikës, përkufizimi dhe subjektet e saj
12Analogji, përkufizimi, themelet e saj, qëllimi dhe llojet e saj
13Metafora dhe divizionet e saj
14Metonimia dhe përkufizimi i saj
15Metonimia dhe llojet e saj
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Do të mësojë rreth letërsisë bashkëkohore arabe
2Do te bëjnë dallimin midis vjershës dhe prozës
3Do te fitojne aftësinë e të lexuarit në gjuhën arabe
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11212
Provimi final 11818
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)