Emri i Lëndës : Gjuhë Shqipe I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ALB 101-3 B 1 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Komunikimi gjuhësor është vlerë e njeriut. Vetëm njerëzit kanë aftësi të përçojnë sinjale tingëllore ose, siç thuhet ndryshe, shenja gjuhësore. Lënda e gjuhës shqipe ndihmon për të përforcuar aftësinë e të folurit me shkrim dhe gojë. Shqipja si gjuhë e shkruar dhe e folur ka sistemin e vet të veçantë shkrimor, por dhe një tërësi rregullash që formojnë strukturën e këtij sistemi. Kur analizojmë strukturën e shqipes, ndërtojmë gramatikën e saj. Përmes të mësuarit analitik dhe kritik synohet të folurit e gjuhës standard, me shkrim dhe me gojë, duke u aftësuar në ndërtimin e ligjërimit të nevojshëm.
Objektivat  Të marrë formim bazë gjuhësor  Të përvetësohen çështje të fonetikës, leksikologjisë, të normës morfologjike, sintaksore si dhe të drejtshkrimit të gjuhës shqipe.  Të arrijnë studentët një akt të lartë komunikativ nëpërmjet ligjërimit normative.  Të rrisin cilësinë gjuhësore të punimeve (ese, detyra kursi, artikuj) punim diploma  Të nxitet të vështruarit kritik si dhe akti i korrektimit në rastet e shmangieve nga shqipja standard.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Gjuha shqipe gjatë zhvillimit të saj historik çështjet kryesore - Shqiptarët dhe gjuha e tyre; - Tiparet e gjuhës - Funksionet e gjuhës - Gjuhësia dhe zhvillimi i mendimit gjuhësor
2Gjuha shqipe si gjuhë indoevropiane çështjet kryesore - Familja gjuhësore indoevropiane; - Identiteti indoevropian i gjuhës shqipe; - Gjuha shqipe si bijë e vetme; - Shkrimi i gjuhës shqipe;
3Gjuha standarde (letrare) shqipe dhe dialektet çështjet kryesore - Gjuha standard shqipe; - Dialektet, nëndialektet dhe të folmet; - Vijueshmëria e përplotësimit të gjuhës standard shqipe;
4-Fonetika çështjet kryesore - Tiparet e tingujve të gjuhës; - Aparati fonetik te njeriu; - Zanoret dhe bashkëtingëlloret;
5Theksat në gjuhën shqipe çështjet kryesore - Njësitë fonetike; - Veëoritë e theksit; - Theksi logjik dhe emocionues; - Intonacioni;
6Leksikologjia çështjet kryesore - Objekti i studimit të leksikologjisë; - Shenja gjuhësore; - Tiparet dhe vlerat e fjalës shqipe;
7Analiza semantike çështjet kryesore - Kuptimi leksikor; - Lëvizjet kuptimore dhe figurat gjuhësore; - Tipat e kuptimeve leksikore; - Struktura kuptimore e fjalës; - Ngjyrimi emocionues si pjesë e përmbajtjes kuptimore të fjalës;
8Provim Gjysmëfinal
9Lidhjet kuptimore të fjalëve çështjet kryesore - Sinonimet; - Antonimet; - Homonimet;
10Frazeologjia çështjet kryesore - Frazeologjia; - Njësitë frazeologjike; - Klasifikimi i njësive frazeologjike; - Kalket dhe huazimet frazeologjike
11Leksiku i gjuhës shqipe çështjet kryesore - Zhvillimi i leksikut; - Shtresimi kohësor i leksikut; - Shtresimi i leksikut sipas përdorimit;
12Leksikografia dhe fjalorët e gjuhës shqipe çështjet kryesore - Leksikografia dhe fjalorët; - Historiku i leksikografisë shqiptare; - Fjalori i Gjuhës së Sotme Shqipe (1980);
13Stilet funksionale të gjuhës shqipe çështjet kryesore
14- Kuptimi për stilin gjuhësor; - Mjetet dhe norma stilistikore; - Veçëoritë e stileve funksionalë të gjuhës shqipe;
15Mjeshtëri mësimdhënieje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të njihet studenti me rregullat themelore të artit të të shkruarit
2Studenti duhet të kryejë punime me nivel të lartë gjuhësor (ese, detyra kursi, punim diploma)
3Të nxitet të menduarit kritik duke u shfaqur në aktin e korrektimit në rastet e shmangies nga shqipja standarde.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 155
Ngarkesa totale e orëve 127
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.08
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)