Emri i Lëndës : Tekste Hadithi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 212-1 B 4 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë trajtohen tema rreth historisë dhe metodologjisë së hadithit. Qëllimi i kësaj lënde është të kuptuarit sa më mirë të haditheve nga studentët si dhe pajisja e nevojshme e cila nevojitet për të përfituar nga burimet e hadithit. Në këtë mënyrë ekzaminohen termat kryesorë të hadithit, transmetuesit e hadithit, veprat dhe shkencat kryesore të hadithit. Këto tema shqyrtohen duke patur parasysh zhvillimin historik të shkencës së hadithit. Në këtë mënyrë studentët mësojnë vlerësimin e haditheve dhe metodat e transmetimit të tyre
Objektivat Lexim i haditheve rreth fjalëve dhe veprave të Profetit (s.a.s)
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje: Hadith Dhe Synnet
2Rëndësia e Hadithit
3Metodologjia e Hadithit (Shkurtimisht)
4Historia e Hadithit (Shkurtimisht)
5Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur (Qëllimi, Sinqeriteti, Dija)
6Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur (Besimi, Praktikimi i Urdhërave Të Fesë, Namazi)
7Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur (Zekati, Agjerimi, Hazhi, Xhihadi)
8Provim Gjysmëfinal
9Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur (Devotshmëria, Pendimi, Lutje, Morali i Mirë)
10Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur (Përshëndetja, Thashethemet)
11Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur (Besimi Tek Dikush, Durimi, Padrejtësia)
12Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur (Kryesia, Familja, T’i Bësh Mirë Prindërve)
13Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur (Gruaja, Fëmijët, Jetimët)
14Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur (Kushurinjtë, Komshiu, Të Varfërit)
15Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur (Vlerësim i Përgjithshëm)
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të rrisë botëkuptimin e studentëve dhë të përmirësojë, dhe përdorë aftësitë e nevojshme për tu bërë një komunikues i aftë ndërpersonal.
2Studentët do të jenë të aftë të kuptojnë mënyrat e komunikimt personal
3Studentët do të jenë të aftë të kuptojnë mënyrat e komunikimt ndërpersonal
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 050
Gjysmë finale 12020
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)