Emri i Lëndës : Edukatë Fetare
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 331-1 A -1 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda në fjalë përfshin termat, fushat, parimet, metodat, relatat me shkencat e tjera, rrjedha historike e zhvillimit të edukimit fetar islam, lindja e saj si një shkencë, teoritë e zhvillimit fetar, historiku i zhvillimit të edukimit fetar në Shqipëri dhe bazat juridike në të cilat ai bazohet, trajnimi i personelit që shpjegon fenë dhe disa praktika në vendet perëndimore rreth edukimit fetar.
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Disa terma themelorë në edukimin fetar.
2Shkenca e edukimit fetar dhe historiku i saj.
3Edukimi fetar në periudhën e fëmijërisë: Tiparet e përgjithshme të periudhës së fëmijërisë.
4Progresi fetar në periudhën e fëmijërisë.
5Roli i familjes në edukimin fetar gjatë periudhës së fëmijërise dhe disa parime themelore.
6Edukimi fetar në periudhën e rinisë: Shkaqet që e bëjnë të nevojshëm edukimin fetar në periudhën e rinisë. Tiparet e përgjithshme të periudhës së rinisë.
7Parimet në edukimin fetar të rinisë.
8Provimi Gjysmëfinal
9Metodat në edukimin fetar të rinisë.
10Edukimi fetar në moshën e rritur: Shkaqet që e bëjnë të nevojshëm edukimin fetar në moshën e rritur.
11Tiparet e përgjithshme të moshës së rritur.
12Progresi fetar në moshën e rritur. Parimet themelore të edukimit fetar në moshën e rritur.
13Nga edukimi për të rriturit tek edukimi fetar për të rriturit.
14Edukimi fetar në pleqëri: Edukimi fetar në pleqëri dhe Shkaqet që e bëjnë atë të nevojshëm në këtë moshë. Tiparet e përgjithshme të pleqërisë.
15Edukimi fetar në pleqëri. Parimet themelore të edukimit fetar në pleqëri.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Duke mësuar terminologjinë e edukimit fetar do të ketë informacion mbi shkencën e edukimit fetar dhe historikun e saj.
2Mëson tiparet e edukimit fetar në periudhën e fëmijërisë dhe çështjet që duhet të ketë kujdes në dhënien e edukimit fetar te fëmijët.
3Informohet rreth tipareve të periudhës së rinisë, mëson parimet e edukimit fetar si dhe metodat që duhen ndjekur në dhënien e këtij edukimi në periudhën e rinisë.
4Informohet mbi tiparet e moshës së rritur, progresin fetar të personave të kësaj moshe dhe metodat e edukimit fetar që do të aplikohen tek ata.
5Informohet mbi tiparet e përgjithshme të moshës së pleqërisë si dhe shkaqet që e bëjnë të nevojshëm edukimin fetar tek personat e kësaj moshe.
6Informohet mbi tiparet e përgjithshme të individëve në institucionet e riedukimit dhe burgjeve dhe metodat e aplikimit fetar në këto ambiente.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 1400
Detyra 000
Gjysmë finale 12626
Provimi final 13636
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)