Marrëdhënia mes Besimit dhe Moralit

        Pedagogu i stafit akademik të fakultetit të teologjisë të Universitetit “Kahramanmaraş Sütçü İmam” Prof. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu, pedagogu i stafit akademik te Universitetit “Gaziantep” në lidhje me marrëdhënien besim-moral asistent Prof. Dr. Recep Tuzcu dhanë seminare rreth tematikës “Mrekullitë e Profetit tonë, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi Të”.