Kërkimi Shencor 2

Anëtarët e stafit akademik janë mjaft aktivë në fushën kërkimore, duke pasur edhe  mbështetjen financiare të Departamentit.

Në fund të vitit shkollor, të gjitha publikimet shkencore të stafit akademik vlerësohen në bazë të kritereve të përcaktuara në “Rregulloren për nxitjen e publikimeve shkencore” të Shkollës. Çdo vit, Këshilli administrativ i Shkollës vendos masën e shpërblimit për çdo pikë të fituar. Në bazë të pikëve të mbledhura, çdo anëtar i stafit akademik përfiton shpërblimin përkatës.

Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit ofron edhe mbështetje financiare për pjesëmarrjen e stafit akademik në konferenca dhe veprimtari shkencore, të organizuara brenda dhe jashtë vendit. Si rregull, çdo anëtar i stafit akademik ka të drejtë të përfitojë një herë në vit mbështetje financiare për pjesëmarrje në këto veprimtari.

Në të njëjtën kohë, organizimi ose bashkorganizimi i konferencave dhe i veprimtarive shkencore të nivelit ndërkombëtar, është një tjetër dimension i rëndësishm i politikës kërkimore të Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit.

  1. Konferenca

Gjatë vitit akademik 2011-12, Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit organizoi konferencat me temë:

  • ICES 2012 : Konferenca ndërkombëtare në shkencat e edukimit dhe teknologjisë

 "Sfidat dhe rritja e cilësisë në arsimin e lartë ",qershor 22-23, 2012;

  • Konferenca e Parë Ndërkombëtare në Gjuhë dhe Letërsi

“Aspektet e përbashkëta në kulturën turke dhe shqiptare”,maj 25-26, 2012.

Gjatë vitit akademik 2012-2013, Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit do të organizojë konferencën me temë:

  • ICES 2013 : Konferenca ndërkombëtare në shkencat e edukimit dhe teknologjisë II;

"Teknologjitë e informimit dhe komunikimit në arsim", mars 29-30, 2013.

 

  1. Revista Shkencore
  •  Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit përgatit dhe boton revistën shkencore me titull: BJES (Beder University Journal of Educational Sciences)

BJES është një revistë shkencore semestrale e Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit në Universitetin Bedër. Revista synon tu shërbejë interesave të shkencëtaërve që punojnë në fusha të ndryshme arsimore nëpërmjet përdorimit të teorive dhe praktikave të duhura.

 

  1. Publikime nga stafi
1 Ahmet Ecirli., A comperative look at the “Spirituality in Higher Education”  Konferenca ndërkombëtare “The Spiritual Quest in Humanities” 11 – 13 maj 2012, Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Tiranë, Shqipëri.
2 Ahmet Ecirli. The Impact on Students Achievement in Higher Education, Konferenca ndërkombëtare “Challenges and Quality Development in Higher Education” 22 – 23 qershor 2012, Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Tiranë, Shqipëri.
3 Rudina Guleker. Familiar or neë: Ëhat makes ELLs read more in English, “Konferenca TESOL” 14 prill 2012. Doha, Qatar,
4 Rudina Guleker. Critical thinking in Pre-service Teacher Education, Konferenca ndërkombëtare  “Challenges and Quality Development in Higher Education”, 22 – 23 qershor 2012, Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Tiranë, Shqipëri.
5 Arti Omeri, Konflikti dhe komunikimi në klasë,  Konferenca ndërkombëtare  “Challenges and Quality Development in Higher Education”, 22 – 23 qershor 2012, Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Tiranë, Shqipëri.
6 Adem Balaban. Romanet shpirtërorë të Orhan Pamuk’ut “Libri i zi” dhe Elif Şafak’ut “Dashuria”, Konferenca ndërkombëtare “The Spiritual Quest in Humanities” 11 –  13 maj 2012, Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Tiranë, Shqipëri.
7 Adem Balaban. Turkologu Shqiptar: Tahir N. Dizdari,  Konferenca Ndërkombëtare  “Aspektet e Përbashketa në kulturën turke dhe shqiptare” 25 – 26 maj 2012, Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Tiranë, Shqipëri.
8 Adem Balaban. Zgjidhje dhe rekomandime në gjetjen e fjalëve koresponduese turqisht për fjalët e huaja, Konference ndërkombëtare, 1 qershor 2012 Stamboll, Turqi.
9 Bünyamin Çağlayan. Këshillat e Osman Hulusit,  Konferenca ndërkombëtare “The Spiritual Quest in Humanities” 11 –  13 maj 2012, Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Tiranë, Shqipëri.
10 Bünyamin Çağlayan. Mylemat e këshillit të Nezimit, Konferenca Ndërkombëtare, 12 maj 2012, Ordu
11 Bünyamin Çağlayan. Një vlerë e përbashkët e letërsisë turke dhe shqiptare: Historitë e Nasredin Hoxhës,  Konferenca ndërkombëtare  “Aspektet e përbashkëta në Kulturën turke dhe shqiptare” 25 – 26 maj 2012, Shkolla e Larte “Hëna e Plotë” (Bedër). Tiranë, Shqipëri.
12 Sadullah Yılmaz. Katekizmi universal i proverbave,  Konferenca Ndërkombëtare “The Spiritual Quest in Humanities” 11 –  13 maj 2012, Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Tiranë, Shqipëri.
13 Sadullah Yılmaz. Fatma Makbule,  Konferenca Ndërkombëtare “The Spiritual Quest in Humanities” 11 –  13, maj 2012 Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Tiranë, Shqipëri.
14. Ana Uka. The Mediating Role of Parental Involvement on the Association betëeen Parental Education Level and Child Outcomes. (january, 2012). Master Thesis, Leiden University Repository, Department of Education and Child Studies, Leiden University, Leiden, Netherlands.
15. Ana Uka. A Revieë on the Spiritual Values of the Education System in Turkish Colleges: A Case of Albania. (may, 2012). Paper presented at the First International Conference on Humanities, ICH 2012, Bedër University, Tirana, Albania.
16. Ana Uka. Motivational Factors of Albanian Graduate Students Pursuing a Master’s Degree in Education. (june, 2012). Paper presented at the First International Conference on Educational Sciences, ICES 2012, Bedër University, Tirana, Albania.
 17. Ana Uka. Motivational factors of graduate students pursuing a master degree in education in Albania,  Konferenca ndërkombëtare  “Challenges and Quality Development in Higher Education”, 22 – 23 qershor 2012, Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Tiranë, Shqipëri.